Kumpulan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 dan 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

  • Whatsapp

1. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 (Satu) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 15
Jumlah Soal Uraian : –

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. sirah iku krama inggile yaiku ….
a. talingan  
b. mustaka  
c. waja

2. bapak nembe gerah wajane. Wajane basa ngokone yaiku ….
a. untu    
b. sirah  
c. wetenge

3. kuping iku krama inggile yaiku ….
a. paningal  
b. mustaka  
c. talingan

4. kucing iku swarane ….
a. cuit cuit  
b. meong meong

c. petok petok

5. wek wek wek iku swara ….
a. wedus    
b. sapi  
c. bebek

LIHAT SELENGKAPNYA >>

2. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 (Dua) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 15
Jumlah Soal Uraian : –

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. punakawan sing diarane kanthong bolong yaiku …
a. gareng
b. semar
c. petruk

wacanen pachelaton ing ngisor iki
sinta : koe saka ngendi yuk?
ayuk : aku saka perpustakaan.
sinta : kowe mang mbi sapa?
ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih
sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk
ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling

2. ayuk bar lunga saka …
a. perpustakaan
b. sekolah
c. omahe sinta

3. sapa bae kancane ayuk sing dijak lunga perpustakaan?
a. sinta lan ratih
b. sinta lan dini
c. dini lan ratih

4. yen arep lewat ing ngarepe wong liya kudu ngaturake …
a. nyuwun pamit
b. nyuwun sewu

c. nyuwun ngapura

5. yen ketemu karo bu guru ing wayah esuk kudu ngaturake …
a. sugeng dalu
b. sugeng injing
c. sugeng siang

LIHAT SELENGKAPNYA >>

3. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 10
Jumlah Soal Uraian : 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

Wacanen crita ing ngisor iki kanthi teliti!

Pandhawa sing nomer telu yaiku Raden Arjuna. Raden Arjuna iku putrane Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi. Kakange Raden Arjuna sing nomer siji yaiku Raden Puntadewa. Nomer loro yaiku Raden Werkudara. Raden Puntadewa lan Raden Werkudara iku tunggal bapa lan ibu. Lan Arjuna uga nduwe adi, adine ana loro yaiku Raden Nakula lan Raden Sadewa. Raden Nakula lan Raden Sadewa iku tunggal bapa nanging beda ibu.

1. Raden Arjuna iku dadi …. pandhawa.
a. Kakange
b. Pembarepe
c. Panengahe
d. Wuragil

2. Adhine Raden Arjuna yaiku ….
a. Puntadewa
b. Werkudara
c. Pandhu Dewanata
d. Nakula lan Sadewa

3. Bapake Raden Arjuna yaiku ….
a. Kunthi
b. Werkudara
c. Pandhu Dewanata
d. Puntadewa

4.
Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ….
a. Padha maca
b. Kaca mata
c. Kaya raya
d. Maca buku

5.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban
Gambar wayang ing dhuwur yaiku ….
a. Prabu Kresna
b. Prabu Gatotkaca
c. Prabu Basukarna
d. Prabu Janaka

LIHAT SELENGKAPNYA >>

4. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 (Empat) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 10
Jumlah Soal Uraian : 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Raden Anoman iku satriya ing ….
a. Jangkarbumi
b. Kendhalisada
c. Plangkawati
c. Madukara

2. Wong, beber, golek, klitihik lan purwa iku jenis-jenise ….
a. Punakawan
b. Wayang
c. Layang
c. Dhalang

3. Permadi, Arjuna lan Janaka iku asma liane saka Raden Janaka. Asma iku tegese ….
a. Gaman
b. Garwa
c. Jeneng
d. Putra

4. Tata tentreming bebrayan iku dadi tanggung jawabe ….
a. Pak RT
b. Kepala desa
c. Ketua RW

d. Kabeh warga

5. Kanggo njaga supaya desa lan lingkungan tetep aman lan ayem tentrem, para warga perlu ngadakake …. ing wayah wengi.
a. Kerja bakti
b. Gugur gunung
c. Kentongan
d. Siskamling

LIHAT SELENGKAPNYA >>

5. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 (Lima) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 10
Jumlah Soal Uraian : 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Woh aren jenenge kolang-kaling, yen woh cengkeh jenenge ….
a. Polong
b. Janggleng
c. Mlinjo
d. Siwalan

2. Rina mbi Ani lagi ngresiki perpustakaan.
Ukara ing dhuwur iku kalebu ukara ….
a. Tanduk
b. Tanggap
c. Pitakon
d. Pangkon

3. Tembang ing ngisor iki sing ora kalebu tembang macapat yaiku ….
a. Durma
b. Asmaradhana
c. Gambuh
d. Gambang suling

4. Isi asem iku jenenge klungsu, yen isi nangka jenenge ….
a. Kuwaci
b. Klentheng
c. Beton
d. Kenthos

5. “Aku lagi pengen sinau bareng kanca-kanca.” kandhane Ayuk
Ukara ing dhuwur yen didadekake ukara carita dari ….
a. Ayuk kandha menawa kanca-kancane seneng sinau
b. Ayuk kandha menawa dheweke pengen sinau bareng kanca-kancane
c. Ayuk kandha menawa dheweke pengen kanca-kancane sinau bareng-bareng
d. Ayuk kandha menawa kanca-kancane ngajak sinau bareng-bareng

LIHAT SELENGKAPNYA >>

6. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 (Enam) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 10
Jumlah Soal Uraian : 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Ukara ing ngisor iki sing kalebu krama inggil yaiku ….
a. Kula dipunsukani duwet katah
b. Simbah dipunaturi sare wonten kamar
c. Adik lagi dolanan ana ing plataran
d. Bapak nembe kesah saking omah

2. Pakdhe nembe ngendhikan kalian Mas Ahmad sing ana kutha Surabaya kanthi sarana ….
a. Televisi
b. Radio
c. Bis
d. Telepon

3. Basa ngoko lugu yaiku basa kang tembung-tembunge diucapake kanthi ngoko kabeh. Basa ngoko lugu iku ora panteng diucapake ….
a. Wong tuwa marang anake
b. Bocah marang kancane
c. Anak marang wong tuwa
d. Wong tuwa marang wong enom

4. Kembang kencur, gandha sedhep sandhing sumur
Kudu jujur, …..
Lanjutane parikan ing dhuwur yaiku ….
a. Yen kepengen uripe ajur
b. Yen kepengen uripe makmur
c. Yen kepengen nduweni sumur
d. Yen kepengen tuku kasur

5. Perangane layang kang nelakake ungah-ungguhe kang ngirim layang marang wong kang dikirimi diarani ….
a. Adangiyah
b. Titi mangsa
c. Surasa basa
d. Wasana basa

LIHAT SELENGKAPNYA >>

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × three =

2 Komentar