Download Kumpulan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 dan 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

1. Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 (Satu) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 15
Jumlah Soal Uraian : –

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. ketemu bu guru ing wayah awan kudu ngucapake ….
a. sugeng enjang
b. sugeng siang
c. sugeng dalu

2. ku – ko – lah – se
tembung ing dhuwur yen ditata sing bener dadi ….
a. sekukolah  
b. sekolahku  
c. kolahseku

3. yen nduwe salah iku kudu nyuwun ….
a. duwit  
b. sewu  
c. ngapura

4. rani sregep nyapu supaya latare katon ….
a. pinter  
b. resik  

c. anyar

5. buku – tuku – rani
urutan ukara sing bener yaiku ….
a. tuku rani buku
b. buku rani tuku
c. rani tuku buku

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :

2. Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 (Dua) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 15
Jumlah Soal Uraian : –

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. wong sing ora gelem nyambut gawe iku diarani …
a. pinter
b. sregep
c. kesed

2. gugur gunung iku padha artine karo …
a. nandur pari
b. gotong royong
c. godong jati tiba

3. ningrum nembe mangan roti
ukara ing dhuwur iku jejere yaiku …
a. ningrum
b. mangan
c. roti

4. wujudku akeh sing bentuke kothak
aku digawe saka kayu
aku nduwe sikil papat
aku kanggo lungguhan

Batangane tembung-tembung ing dhuwur iku yaiku …
a. meja
b. sapi
c. kursi

5. bapak wes teka
ukara ing dhuwur basa kramane yaikut …
a. bapak dereng wangsul
b. bapak sampun tindak
c. bapak sampun wangsul

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 (Dua) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban


3. Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 10
Jumlah Soal Uraian : 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ikara tanduk yaiku ….
a. Rudi mangan sega
b. Sepedane disilih Reza
c. Peleme dipangan Andi
d. Santi ditelpon ibune

2. Bocah grapyak yaiku bocah sing gelem ….
a. Sregep sinau
b. kancane
c. Aruh-aruh marang sapa bae
d. Manut karo dawuhe wong tuwa lorone

3. Bocah sing ora tahu gelem sinau iku diarani ….
a. Loma
b. Gemi
c. Kesed
d. Sregeps

4. Anak loro wadon kabeh diarani ….
a. Sendang kapit pancuran
b. Pancuran kapit sendang
c. Kembang sepasang
d. Ontang-anting

5. Putri lagi mangan gedhang goreng
Ukara ing dhuwur iku yen didadeke ukara tanggap dadi ….
a. Putri lagi dipangan gedhang goreng
b. Gedhang goreng lagi dipangan Putri
c. Gedhang goreng lagi mangan Putri
d. Putri lagi nggoreng gedhang sing arep dipangan

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :


4. Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 (Empat) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 10
Jumlah Soal Uraian : 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Bapak teka ana ngomah jam wolu bengi.
Pitakon kang bener kanggo wangsulan ing dhuwur yaiku ….
a. Sapa sing teka jam wolu bengi?
b. Ana ngendi bapak teka wingi bengi?
c. Kapan bapak teka ana ngomah?
d. Kepriye bapak bisa teka jam wolu bengi?

2. Kembange lagi (siram) Putri supaya subur.
Tembung ing njero kurung iku sing bener yaiku ….
a. Nyirami
b. Siraman
c. Siramen
d. Disirami

3. Sinta kui bocah sing gemi lan setiti. Gemi tegese ….
a. Ora gampang lali pelajaran
b. Ora gelem ngomong goroh
c. Pinter ngirit duwet sing diduweni
d. Seneng tetulung marang kancane

4.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ….
a. Ibu menyang sawah
b. Bapak menyang kantor
c. Ibu menyang pasar
d. Hadi menyang sekolah

5. Ukara ing ngisor iki sing ora nganggo katrangan panggonan yaiku ….
a. Bayu mangan roti bolu ing wektu esuk
b. Jaya lagi dolanan ana ing lapangan
c. Santi lagu nyapu ana ing latare
d. Ahmad tumbas beras ana ing pasar

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :


5. Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 (Lima) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 10
Jumlah Soal Uraian : 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Kena ngapa koe dodol buku?
Ukara ing dhuwur iku basa kramane dadi ….
a. Kenging napa sampean dodol buku?  
b. Kenapa panjenengan tumbas buku?  
c. Wonten pundi sampean mande buku?
d. Kenging napa panjenengan mande buku?

2. Cacahe wanda saben sagatra diarani ….
a. Guru wilangan
b. Guru gatra
c. Guru lagu
d. Guru sastra

3. Tembang macapat iku jumlahe ana ….
a. Lima
b. Telu las
c. Sewelas
d. Sepuluh

4.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban
Aksara Jawa ing dhuwr iku unine ….
a. Luwih becik sregep sinau
b. Luwih becik sing legawa
c. Luwih becik sing loma

d. Luwih becik sing prasaja

5. Uger-uger lawang iku tegese ….
a. Nduwe anak loro wadon kabeh
b. Nduwe anak loro lanang kabeh
c. Nduwe anak lima wadon kabeh
d. Nduwe anak lima lanang kabeh

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :


6. Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 (Enam) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 10
Jumlah Soal Uraian : 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Gambar wayang ing dhuwur iku jenenge ….
a. Raden Janaka
b. Raden Duryudana
c. Raden Nakula
d. Raden Werkudara

2. Perang Baratayudha iku perange Pandhawa kalian ….
a. Prabu Kresna
b. Kurawa
c. Punakawan
d. Ramayana

Gatekna macapat ing ngisor iki!

Gambuh
Laras Pelog Patet Barang

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadaluwarsa kapatuh,
Kapatuh pan dadi awon

3. Macapat ing dhuwur iku guru gatrane ana ….
a. 7 larik
b. 5 larik
c. 6 larik
d. 10 larik

4. Saben panggonan iku nduwe cara utawa adat dhewe-dhewe
Ukara ing dhuwur iku paribasane ….
a. c. Desa mawa cara, negara mawa tata 
b. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung
c. Jer basuki mawa bea

d. Adigang adigung adiguna

5. Guru wilangan ing tembang macapat ing dhuwur yaiku ….
a. 7, 10, 12, 8, 8
b. 7, 9, 10, 7, 8
c. 7, 7, 8, 8, 9, 9
d. 8, 10, 12, 7, 7

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × 1 =