49 CONTOH SALOKA

49 CONTOH SALOKA

Saloka yaiku unen-unen ajeg panganggone ngemu surasa pepindhan kang dipindahake wonge.

1. Bathok bolu isi madu : Wong asor nanging sugih kepinteran.
2. Bebek mungsuh mliwis : Wong pinter mungsuh pinter, sijine kalah ubed utawa kalah trampil.
3. Dhandhang diunekake kuntul, kuntul diunekake dhandhang : Ala diunekake becik, becik diunek-ake ala.
4. Asu belang kalung wang : Wong ala (asor) ananging sugih bandha.
5. Asu gedhe menang kerahe : Luwih dhuwur pangkate, luwih gedhe panguwasane.
6. Ati bengkong oleh oncong : Wong duwe niat ala, ana sing nyarujuki, oleh dalan.
7. Baladewa ilang gapite : Ilang kekuatane.
8. Belo melu seton : Melu anut grubyug nanging ora ngreti karepe.
9. Cebol nggayuh lintang : Gegayuhan kang mokal bisane kelakon.
10. Cecak nguntal empyak/cagak : Gegayuhan kang ora timbang karo kekuwatane.
11. Dhemit ora ndulit, setan ora doyan : Tansah diparingi slamet.
12. Dom sumuruping banyu : Laku sesidheman kanggo nyumurupi wewadi.
13. Emprit abuntut bedhug : Prekara sepele dadi gedhe.
14. Endhas gundhul dikepeti : Wis kepenak isi dienak-enakake.
15. Gagak nganggo elaring merak : Wong asor (cilik) tumindak kaya wong luhur.
16. Gajah alingan suket teki : Lair lan batine ora padha bakal ketara.
17. Gong lumaku tinabuh : Wong sing kumudu-kudu ditakoni, dijaluki piwulang.
18. Idu didilat maneh : Menehi dijaluk bali (murungake janji kang wis diucapake).
19. Iwak klebu ing wuwu : Wong sing kena apus kanthi gampang.
20. Timun mungsuh duren : Wong cilik mungsuh wong kang duwe panguwasa.

( Baca juga : 46 Arane Kembang )

21. Timun wungkuk jaga imbuh : Wong bodho kanggone mung yen kekurangan wae.
22. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati : Prakara ala ngabra-ambra, prekara becik mung kari sethithik.
23. Gajah ngidak rapah : Nerjang wewalere/janjine dhewe.
24. Gajah perang karo gajah kancil mati ing tengah : Wong gedhe pasulayan, wong cilik dadi kurban.
25. Yuyu rumpung mbarong ronge : Omahe magrong-magrong, sejatine kekurangan.
26. Jati ketlusuban ruyung : Kumpulane wong becik kelebon wong ala tumindake.
27. Jaran kerubuhan empyak : Wis kapok banget.
28. Kacang ora ninggal lanjaran : Pakulinane anak lumrahe niru wong tuwa.
29. Kebo bule mati setra : Wong pinter nanging ora ana kang merlokake.
30. Kebo ilang tombok kandhang : Wis kelangan, isih ngetokake wragat kanggo nggoleki.
31. Kebo kabotan sungu : Rekasa jalaran kakehan anak.
32. Kebo mulih ing kandhange : Wong lunga wis suwe, bali ing omahe maneh.
33. Kebo nusu gudel : Wong tuwa njaluk warah marang wong enom.
34. Kere munggah bale : Wong didadekake wong luhur.
35. Kethek saranggon : Sagrombolan wong tumindak ala.
36. Klenthing wadhah masin : Angel ninggalake pakulinan ala.
37. Kriwikan dadi grojogan : Prekara cilik dadi ngambra-ambra(gedhe).
38. Kutuk marani sunduk : Njarag marani bebaya.
39. Lahang karoban manis : Rupane ayu/bagus tur ya apik bebudene.
40. Lambe satumang kari samerang : Dituturi bola-bali tetep ora nggugu.
41. Legan golek momongan : Kepenak malah golek rekasa.
42. Opor bebek mentas awake dhewek : Rampung saka dayane dhewe.
43. Palang mangan tandur : Dipercaya malah gawe rusak
44. Pecruk tunggu bara : Dipasrahi tunggu sing dadi kesenengane.
45. Pitik trondhol diumbar ing pedaringan : Wong ala dipasrahi nunggu barang pengaji, wekasan malah ngentek-enteki.
46. Satru munggwing cangklakan : Mungsuh wong sih isih sanak sedulur.
47. Sumur lumaku tinimba : Wong sing kumudu-kudu ditakoni.
48. Tekek mati ulone : Nemu cilaka jalaran saka guneme dhewe.
49. Tumbu oleh tutup : Wis cocog banget.

Tinggalkan komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of

Berlangganan Artikel Via Email

Dapatkan notifikasi postingan soal dan materi terbaru dari Bimbel Brilian secara gratis melalui email anda. Silahkan ketikkan alamat email anda, lalu klik berlangganan. Kemudian jangan lupa cek kotak masuk pada emailnya, untuk mengaktifkan fitur pengiriman notifikasi secara otomatis.